top of page

Høyre VS Arbeiderpartiet


Når er det bare en god uke igjen til valget og kanskje du allerede vet hvilket parti du liker best, men om ikke gjør det kan denne artikkelen være til hjelp. Det er tatt utgangspunkt i de viktigste sakene innenfor de største kategoriene i partiprogrammene til Norges største partier, Høyre og Arbeiderpartiet.

Høyre Eldreomsorgen:

 • Alle fortjener en verdig alderdom

 • Legge til rette for at flere skal bo hjemme så lenge så mulig

 • Velferdsteknologi slik at de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig med f.eks trygghetsalarm, digital nattilsyn, e-låser og digital avstandsoppfølging

 • Valgfrihet i eldreomsorgen

Arbeiderpartiet Eldreomsorgen:

 • Nei til stoppeklokkeomsorg i hjemmesykepleien

 • Legge til rette for at flere eldre skal kunne bo i eget hjem

 • Gi gratis trygghetsalarm til alle som trenger det

 • Gjøre Bergen til en demensvennlig kommune


Høyre Helse:

 • Bli flinkere til å forebygge og fange opp psykiske plager

 • Flere psykologer

 • Raskere psykisk helsehjelp

 • Sikre en god legevakt

 • Større innsats for å forebygge tannhelseproblemer

Arbeiderpartiet Helse:

 • Ha nullvisjon mot selvmord

 • Forebygge kropp og selvfølelsesproblematikk

 • Gjøre helsestasjon for ungdom lettere tilgjengelig

 • Følge opp gutter bedre ved å ansette flere menn på helsestasjonene

Høyre Skole:

 • Styrke leksehjelpordningen

 • Tilby flinke elever å ta fag på høyere nivå

 • Opprette et talentprogram i relfag for elever fra 5-7 klasse

 • Løfte frem Bergen som en realfagskommune

 • At de familiene som tjener lite, får sterkt reduserte priser på SFO, uavhengig av hvor de bor

 • Sørge for tryggere skoleveier

 • Styrke seksualundervisningen i skolen

 • Sikre at skolen har et tett samarbeid med politiet for å bekjempe ungdomskriminalitet

 • Sikre at alle elever på barneskolen får innføring i koding og opprette koding som et valgfag på ungdomsskolen

 • Heve lærernes kompetanse i bruk av digital teknologi

 • Ha nulltoleranse for mobbing

 • Styrke arbeidet med å bekjempe nettmobbing


Arbeiderpartiet Skole:

 • Legge til rette for at barn skal kunne gjøre lekser på skolen

 • Sørge for at elever får gode tilbakemeldinger gjennom året og si nei til karakterer i barneskolen

 • Ha koding som en del av flere fag i skolen

 • Trygg skolevei

 • Hjelpe alle barn som sliter, tidligere enn vi gjør i dag

 • Øke kvaliteten til SFO

 • Innføre lese,skrive og regnegaranti

 • Ansette flere i skolehelsetjenesten

 • Innføre gratis SFO til barn med særskilte behov

 • At alle barn skal få veiledning i sosiale medier med spesiell vekt på nettmobbing

Høyre Miljø og byutvikling:

 • Ha som mål at alle kommunale kjøretøy skal være utslippsfrie

 • Stimulerer til økt kildesortering

 • Alle kommunale bygg skal ha høy miljøstandard

 • Etablere målestasjoner for luftkvaliteten i alle bydeler

 • Øke bruken av solcellepanel

 • Sette inn flere miljøvennlige ekspressbusser i rushtiden

 • Bygge bybane til fyllingsdalen og videre til spelhaugen og regulerer videre til Åsane

 • Ikke øke bompengene

 • Realiserer tilbud om en blå bybane, utslippsfri transport på sjøen

 • Vurdere plassering av bomstasjoner

 • Forbedre vintervedlikehold av fortau-, gang- og sykkelveier

 • Legge til rette for flere trygge sykkelparkeringer

 • Sikre at nygårdsparken forblir et godt sted å være for alle bergensere og at den forblir rusfri


Arbeiderpartiet Miljø og byutvikling:

 • Følge opp forpliktelsene til Paris-avtalen

 • Søke om lov til å innføre miljøskatt på turister

 • Bygge ferdig bybanen til Åsane og Spelhaugen

 • Gjøre bryggen bilfri

 • Stille krav om elektrifiserte busser

 • Lage flere sykkelparkeringer under tak

 • Sette opp flere drikkefontener

 • Ha vegetaralternativer i alle offentlige kantiner

 • KUtte ut oljefyrer i kommunens bygg


No tags yet.
bottom of page